Dr Nerisha Tathiah

Dr Nerisha Tathiah

 

Person

Dr Nerisha Tathiah

 

Telephone

 +27 (0)31 260 4381

Email

thathiah@ukzn.ac.za  

Campus

Howard College

Designation

Registrar